Skip to main content

VISI KAMI

Ke arah peningkatan kualiti akademik dan kecemerlangan akademia

MISI KAMI

Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Akademik komited dalam memacu pembangunan dan kelestarian program akademik berkualiti untuk pengiktirafan dalam dan luar negara serta  memupuk budaya kreatif dan inovatif bagi meningkatkan kecemerlangan dan profesionalisme akademia

LATAR BELAKANG

Pada April 2001, Pusat Pengajaran dan Pembelajaran telah ditubuhkan bagi memantapkan serta meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di universiti. Unit Jaminan Kualiti Akademik pula telah diwujudkan pada tahun 2005 bertujuan bagi memastikan program dan kursus yang ditawarkan serta para graduan yang dihasilkan adalah berkualiti dan diiktiraf oleh badan-badan kerajaan dan juga profesional. Dengan penstrukturan semula Pusat Pengajaran dan Pembelajaran dan Unit Jaminan Kualiti Akademik pada tahun 2007, Pusat Pembangunan Akademik (CAD) ditubuhkan.

Bagi mencapai hasrat membawa kecemerlangan program akademik universiti bertaraf dunia, dan bagi melahirkan staf akademik yang cemerlang dalam pembelajaran dan pengajaran, pada bulan Jun 2012, Pusat Pembangunan Akademik telah diberi nafas baru manjadi Pusat Pembangunan dan Latihan Akademik (PPLA) atau Centre of Academic Development and Training (CAD).

Pada bulan Februari 2022, penstrukturan semula CAD dilaksanakan bagi membolehkan pusat ini berperanan lebih fokus terhadap pembangunan dan akreditasi program-program akademik di universiti. Selain itu, CAD juga akan bertanggungjawab dalam memastikan kecemerlangan program-program akademik di UTHM. Justeru, pusat ini dijenamakan semula kepada Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Akademik (Centre for Academic Development and Excellence, CAD). 

Kini, CAD diterajui oleh seorang Pengarah dan dibantu oleh dua (2) orang Timbalan Pengarah. Mereka disokong oleh empat (4) jabatan: Jabatan Pembangunan Program (JPP), Jabatan Akreditasi (JA), Jabatan Kecemerlangan Akademik (JKA) dan Jabatan Dasar (JD). CAD juga didokong oleh Unit Pentadbiran dan Kewangan yang diketuai oleh seorang Penolong Pendaftar Kanan.

PERKHIDMATAN KAMI

PEMBANGUNAN PROGRAM

Bertanggungjawab menasihat fakulti/ pusat pengajian dalam pembangunan dan semakan kurikulum program akademik agar memenuhi kehendak pemegang taruh

AKREDITASI PROGRAM

Bertanggungjawab memantau pematuhan program akademik agar selaras dengan keperluan kualiti Kementerian Pendidikan Malaysia, Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), dan/atau badan akreditasi berkaitan.

KECEMERLANGAN AKADEMIK

Bertanggungjawab merancang, mengurus dan menyelaras penggubalan pelan strategik bagi kecemerlangan akademia

 

DASAR AKADEMIK

Bertanggungjawab merancang, mengurus dan menyelaras penggubalan dasar/ polisi/ garis panduan akademik

OBJEKTIF KAMI

Memastikan pembangunan dan penambahbaikan program akademik dilaksana berdasarkan garis panduan, piawaian dan prosedur yang ditetapkan

Memastikan semua program akademik universiti mendapat akreditasi dan pengiktirafan daripada badan kelayakan tempatan dan / atau antarabangsa

Memperkasakan budaya pembelajaran dan pengajaran agar merangkumi aspek pembelajaran berasaskan pelajar serta kreativiti dan inovasi

Memastikan pengurusan pentadbiran, sistem maklumat dan kewangan adalah mengikut prosedur dan peraturan universiti

OBJEKTIF KUALITI KAMI

100%

pembangunan dan penambahbaikan program akademik dilaksana berdasarkan garis panduan, piawaian dan prosedur yang ditetapkan.

100%

program akademik universiti mendapat akreditasi dan pengiktirafan daripada badan kelayakan tempatan dan / atau antarabangsa

Memastikan pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran mematuhi dasar dan garis panduan akademik